Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en estil normal. S'utilitza cursiva unicament per als t´ítols d'obres i paraules en altres idiomes; subratllat, només en cites textuals (excepte a les direccions URL); les notes van a pie de pàgina i les seves referències al text, en números volats després dels signes de puntuació. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les Directrius para autores
  • És necessari que l'autor enviï a la revista la següent Fitxa personal. Declaració d'autoria https://publicacions.emblecat.com/public/fichas/declaracio_autors_EMBLECAT_cat.docx

Directrius per a l’autor/a

Bases para la publicación de artículos de la revista Emblecat

TEXTO

Extensión entre 10 i 15 páginas. Cal numerar las páginas tiene sentido donar formatos al documento. Els textos seran tramesos pels autors via mail abans del 20 de desembre de l'any en curs. Todo el artículo que arribi amb posterioritat passarà a ser considerado per a la següent edició. Aquests es presentaran de forma anònima. A les notes, si fos necessari fer la cita d'altres estudis de l'autor del text, aquest esmentarà el seu nom en tercera persona com la resta de cites, amb la finalitat d'evitar que sigui identificat i mantenir l'anonimat en el proceso de valoració i acceptació.

En un altre arxiu s'adjuntarà un breu currículum amb el nom de l'autor, màxim de 100 parules, l'afiliació acadèmica, el número de identificació ORCID (es pot obtenir a  http://orcid.org/ ), adreça postal , correu electrònic i telèfon de contacte. Les metadades personales vinculades a la publicació d'un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, país) són associades amb les de l'article, per a l'assignació del DOI a través de Crossreff.

Es publicaran en la llengua original de l'autor, sense traduir. Cal aportar un resumen en català, castellà i anglès de 6 línies màxim, a més del títol i 4 o 5 paraules clau en els tres idiomes.

Título: Times New Roman 14 (sin subrallat, ni majúscules)
Autor: sense autor, el text serà anònim.
Texto: Times New Roman 12, interlínea 1'5.
Notas al pie de la página: Times New Roman 10, interlineado senzill. Destinades a aclariments, comentaris i citacions bibliogràfiques si són necessàries amb el format: Cognom any i pàgina: Pérez 1924: 25.

Estil: És recomanable l'ús del plural de cortesia o la forma impersonal.
Les paraules en llengua diferent a la de l'article aniran en cursiva. El text no tindrà espais innecessaris. Cada paràgraf NO anirà precedit per un tabulat o sagnia, o espais. No utilitzar subratllats excepto que forman parte de una transcripción. Els títols mai en majúscules, reservada només per a l'inici de l'oració. Els títols i tot allò que no sigui una oració mai acabaran amb punts, excepte les referències a fonts i bibliografies.
Las citas en el texto s'indicaran amb números aràbics volats després dels signes de puntuació.
Les cites llargues dins del text no passaran de les quatre línies; de ser més llargues, aniran en paràgraf aparte.Les cites aniran entre cometes baixes o llatines «que es tancaran un cop finalitzada la cita», el texto citat no serà en lletra cursiva.
Si son tractés d'una transcripción documental s'haurà de posar al final a l'apartat Documents i aniran numerats (Document 1...). Es farà la transcripció entre cometes i posteriorment s'afegirà la localització. S'inclourà una referència en el text (doc. 1, doc. 2, ...).
IL·LUSTRACIONES
Máxima 6 il·lustracions, encara que se'n podran incloure més sota l'autorització del Consell Editorial. Hauran d'anar numerades, amb el corresponent peu de fotografia en un arxiu a part, ordenades segons el número que s'hagi donat a la il·lustració. Cal indicardins del text on va la imatge (fig.1) (fig.2) etc., (Emblecat pot desestimar il·lustracions per baixa resolució, manca d'espai o altres motius pertinents, així com acceptar més il·lustracions) . Es recomendable presentar las imágenes en versión jpg o tiff de 300 dpi.
La revista no es fa responsable dels drets de reproducció de la imatge. És responsabilitat de cada autor tenir els permisos corresponents, si són necessaris.

NORMATIVA Y ORDEN DE CITACIÓ

Sempre que sigui possible, les citacions de llibres, articles, actes de congressos, etc. s’hauran de fer amb el número d’identificació DOI, assegurant-se que l’enllaç sigui correcte i funcioni. Exemple:

Edicions, E. (2021). Desè número de la revista Emblecat. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat1(10), 5–6. https://doi.org/10.56349/emblecat.174.

1. DOCUMENTS I FONTS DOCUMENTALS
Transcripció de documents al text
«Transcripció de document.... »1
A peu de pàgina
1 Carta d’Azara a Bodoni BNC 345-4937, caixa 3, foli 27.

Les fonts documentals emprades es relacionaran per ordre alfabètic d’arxiu i a continuació la referència que l’identifica (títol, data, secció, número de registre...). Exemples:
Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC)
BNC. Arxiu Matas, caixa núm. títol, núm. Doc.
Biblioteca Universitat de Barcelona (BUB)
BUB. 07 B-54/5/4-2, Títol o identificació del document
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
MNAC. Gabinet de Dibuixos i Gravats, R.8270/G, Títol o identificació del document.

El treball de camp. Les entrevistes realitzades en qualsevol mitjà és considerarà una font documental.
L’entrevistador serà l’autor com si es tractés d’un llibre no publicat, exemple:
Gil, A., (2012a), «Entrevista a José Sala», 22 de març de 2012 (Arxiu Gil)
Gil, A., (2012b), «Entrevista a José Sala», 22 de juny de 2012 (Arxiu Gil)
La cita en el text serà (Gil 2012) i s’afegirà una lletra en el cas que es realitzin diverses entrevistes en un mateix any.

2. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES (inclosa la PREMSA del període estudiat)
Es considerarà una font bibliogràfica la bibliografia generada en el període o tema estudiat.
La premsa produïda en el mateix període estudiat es considera també una font bibliogràfica, per tant anirà relacionada alfabèticament pel nom de la publicació i l’any i a continuació la relació dels articles per la data de la seva publicació.
Exemples:
Diario de Barcelona 1827-1828
«Ferran VII a Barcelona», Diario de Barcelona, 30/11/1827, p. 2668-2669.
Diario de Barcelona, 16/4/1828, p. 864-865
Gaceta de Madrid 1827
Gaceta de Madrid, 4/10/1827, p. 481-484.
Cal que aquestes cites es facin en un peu de pàgina ja que són generalment extenses.
No té el mateix criteri la premsa considerada bibliografia que la premsa que és una font. La primera anirà per ordre alfabètic dins la bibliografia, ja que es tracta d’una aportació posterior al tema estudiat. La premsa font és aquella que el propi personatge investigat va tenir la possibilitat de manifestar estar-hi d’acord o en desacord, passant a ser un testimoni del període estudiat.

3. BIBLIOGRAFIA
Al final de l’article s’inclourà per ordre alfabètic la bibliografia amb les referències completes:
a. quan es tracti d’un llibre:
Amigó, E. (2007), Calvari.... Madrid, Eclecta.
b. quan es tracti d’un capítol de llibre:
Amigó, E. (2007), «El dibuix», Calvari.... Madrid, Eclecta.
c. quan es tracti d’un article:
Ortiz, A. (2010), «El somni», publicació, número, p. 3-10.
La paginació s’indicarà només amb una p, encara que es tracti de diverses pàgines: p. 23-24.
Si no tenim autor, ordenarem alfabèticament segons l’inici del seu títol, o bé el nom de la publicació. Exemple:
Destino (1992), Barcelona, 22 de gener de 1992, núm. 39.563, p. 15.
Aquest mateix criteri s’aplicarà quan siguin autors diversos d’una obra general, sempre anirà pel títol del llibre i mai es posarà DDAA o VVAA. Per exemple:
Neoclassicisme i Romanticisme (2001), Barcelona, Planeta.
L’autor d’un dels capítols d’una obra amb diversos autors, apareixerà pel seu cognom, tal com s’ha esmentat abans.
Els noms dels coordinadors o editors d’obres col·lectives aniran només amb la inicial; i els seus cognoms, sense versaleta; seguits de la indicació ‘ed.,’ o ‘coord.,’ (sense paréntesi). Les dades de les publicacions s’aportaran en l’idioma de l’article: si és en català, posarem París i no Paris (en francès sense accent).
Les planes web tindran el seu propi apartat, agrupades sota el títol de RECURSOS WEB. S’introduiran per ordre alfabètic (seguint els anteriors paràmetres). Si és una obra general la plana web s’introduirà per l’inici del títol, talment com es procedeix en la bibliografia (al final es posarà la data en la qual es realitzà la consulta).

FONTS CLÀSSIQUES I LA BÍBLIA
Fonts Clàssiques: S’inclouran dins la bibliografia, sense fer un apartat especial. Exemple:
APOLODORO (1985), Biblioteca, Madrid, Gredos
OVIDIO (1995), Arte de Amar, Madrid, Planeta Agostini
En el text es citarà preferentment seguint la normativa: Thesaurus Linguae Latinae i del Diccionario Griego-Español del CSIC. Consisteix en posar el nom abreujat de l’autor, l’inici del títol abreujat (en cursiva), el volum o vers en números romans, i els números dels fragments. A continuació separat pel punt i la coma l’any de l’edició consultada i darrera dels dos punts les pàgines de la cita consultada.
(APD., Bibl. II, 7, 8; 1985)
(OV., Ars. 2, 53-118; 1995:89-91)
Bíblia: S’inclourà la referència bibliogràfica de l’edició consultada en l’ordre alfabètic de la bibliografia. Biblia de Jerusalén (1994), Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya, Claret editorial y Societats bíbliques unides.
La cita es farà directament al text, no cal posar-la a peu de pàgina. Exemple: (Joan 3:14)...(Gènesi 3:14)...

TRAMITACIÓ DE L’ESTUDI
Recordem que l’estudi a enviar ha d’ésser anònim i en full separat anirà el nom, correu i institució que representa a:
revista@emblecat.com
Els originals rebuts seran examinats pel Consell editorial de la revista. Si s’adeqüen a la línia editorial de la revista i compleixen els requisits abans esmentats els textos passaran pel Comitè Científic i per lectors externs o revisió per parells a cegues o double blind peer review, que decidiran sobre la seva admissió i moment de publicació. El Consell editorial i el Comitè científic proposen els especialistes col·laboradors en la revisió double blind peer review o Els revisors a cegues, a través d’una plantilla feta per Emblecat, valoraran la qualitat dels originals presentats. Els revisors poden utilitzar la plantilla o no, sempre que el medi emprat per la resposta del resultat digui clarament si l’article es publicable o no, o bé s’indiquin les esmenes que l’autor ha de fer per a què aquest pugui ser publicat.
En reunions conjuntes del Consell Editorial i el director de la revista es decideix els continguts de cada número de la revista d’acord amb els textos presentats per a la seva possible publicació.
Formen part del grup de revisors double blind peer review membres no estables que, mitjançant una plantilla i a doble cec, avaluen els treballs presentats. Els membres del Comitè Científic també poden formar-ne part sempre que el Consell editorial hagi velat per l’anonimat del text.
El resultat de l’avaluació por ser el següent:
- acceptació de l’estudi o de la proposta
- acceptació subjecte a les millores proposades
- rebuig inicial, que pot variar a ser acceptat si els autors revisen el document i el sotmeten novament a judici
- rebuig incondicional.
Cada revisor actua sota la coordinació d’un dels membres del Consell editorial.
En un termini màxim de 4 mesos a partir de l’acceptació provisional feta en un inici pel Consell editorial, s’informa als autors mitjançant un correu electrònic personal. Sempre que els textos necessitin millores, els autors hauran de retornarlos a la revista abans de quinze dies a comptar a partir de la corresponent notificació.
Periòdicament, Emblecat publica en la web una llista amb el nom dels revisors i dels membres del Comitè científic que han col·laborat en els últims números de la revista.
Anualment Emblecat realitza un “call for papers”, donant accés a investigadors no membres de l’Associació, a contribuir amb els seus estudis.
El Consell editorial es reserva el dret de retornar els articles que no compleixin aquestes normes o bé d’adaptar-los als criteris establerts.
El Consell editorial informa al col·laborador sobre el procés i l’acceptació de l’article després de l’oportú examen realitzat pel Comitè científic.
Quan l’autor envia el text a la revista està acceptant explícitament la cessió de drets d’edició i publicació, i per tant autoritza a l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat a incloure el seu treball en un número de la revista Emblecat imprès i/o publicat en la seva edició digital en el web www. emblecat. com.
No s’admetran correccions i canvis per part de l’autor passat un mes de la notificació feta pel Comitè editorial a fi de procedir a la maquetació definitiva.
Totes les imatges d'aquesta revista, si no s'indica res contrari, s'utilitzen sota l'empar de l'article 32.1 (Cita i il·lustració de l'ensenyament) de la llei de la propietat intel·lectual 23/ 2006.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.